Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

Consument: de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Overeenkomst: de Overeenkomst tot verkoop en levering van producten en/of diensten door INDRAHORSE SAS aan een Wederpartij.

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door INDRAHORSE SAS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie INDRAHORSE SAS een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.

2. Identiteit

INDRAHORSE SAS

Chemin  Caillaou 2

Quartier Flechot

64190 France

Tel : 0033559662602

Mobiel bereikbaar : 0033630320060

info@indrahorse.com

Chambre de Commerce /Greffe  Pau-FR

830 433 165 RCS Pau

BTW nr : 

 

3. Toepasselijkheid

3.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van en op alle Overeenkomsten betreffende verkoop en levering van producten en/of diensten door Indrahorse SAS zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Indrahorse SAS

3.2. Door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en andere van de voorwaarden van Indrahorse SAS afwijkende bedingen worden door Indrahorse SAS uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Indrahorse SAS zijn aanvaard.

3.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

3.4. Indien Indrahorse SAS  niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Indrahorse SAS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

4. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van INDRAHORSE SAS zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Overeenkomsten alsook wijzigingen of annuleringen daarvan zijn voor INDRAHORSE SAS eerst bindend wanneer zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. De Wederpartij is door haar opdracht c.q. bestelling gebonden, ook indien INDRAHORSE SAS de Overeenkomst niet schriftelijk bevestigt.

4.2. Ingeval van een bestelling via elektronische weg (zoals via de website of per email) wordt onder schriftelijke bevestiging tevens verstaan bevestiging per email op het door de Wederpartij aangegeven e-mailadres.

4.3. Door of vanwege INDRAHORSE SAS  bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte documentatie c.q. gegevens (waaronder maten, gewichten, hoeveelheden, etc.) is/zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

4.4. INDRAHORSE SAS heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. 

 

5. Prijzen, wijzigingen en meerwerk

5.1. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen van INDRAHORSE SAS zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en inclusief omzetbelasting, emballage en (belasting)heffingen van overheidswege zoals bijvoorbeeld invoerrechten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen. 

5.2. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen van INDRAHORSE SAS zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. 

 

6. Betaling

6.1. Betalingen dienen te geschieden voor of bij de levering, tenzij schriftelijk/elektronisch anders is overeengekomen. 

6.2. Indien de Wederpartij enig door haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist, alsmede is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

6.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Wederpartij komen te zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het/de factuurbedrag(en) met een minimum van € 500,-, zij zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

6.4. INDRAHORSE SAS is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid van de Wederpartij te verlangen. Alsdan kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling en/of zekerheid heeft plaatsgevonden.

6.5. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan INDRAHORSE SAS te melden.

6.6. Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij. 

 

7. Levertermijn 

7.1. De levertermijn bij een Overeenkomst tot verkoop bedraagt niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen De overeengekomen levertermijnen gaan in op de dag van de opdrachtbevestiging. 

7.2. Ingeval van niet tijdige levering is INDRAHORSE SAS eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.3. De door INDRAHORSE SAS opgegeven en met INDRAHORSE SAS overeengekomen levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor INDRAHORSE SAS niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

7.4. Ook indien INDRAHORSE SAS handelt met een Consument is INDRAHORSE SAS pas in verzuim nadat de levertermijn is verstreken en INDRAHORSE SAS door de Consument uitdrukkelijk in gebreke is gesteld. 

7.. In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Wederpartij of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn tenminste worden verlengd met de duur van de vertraging. 

 

8. Levering en risico 

8.1. De door INDRAHORSE SAS te leveren producten gelden – ook indien o.a. franco, c&f, c.i.f., f.o.b. geleverd wordt – als geleverd op het moment waarop de zaken de fabriek of het magazijn verlaten; alsmede – indien is overeengekomen dat de producten worden afgehaald – op het aan de Wederpartij meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen.

8.2. Vanaf de levering als bedoeld in 8.1 zijn de producten voor rekening en risico van de Wederpartij, ook indien INDRAHORSE SAS het vervoer verzorgt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en/of de Overeenkomst is gesloten met een Consument. De producten zijn voor rekening en risico van de Consument indien deze door de Consument in ontvangst zijn genomen.

8.3. INDRAHORSE SAS bepaalt de wijze van verzending om aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, indien een leveringsverplichting voor INDRAHORSE SAS bij Overeenkomst is overeengekomen. Indien de Wederpartij bepaalde bijzondere aanwijzingen geeft, geschiedt het voldoen hiervan geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. De kosten van aflevering komen ten laste van de Wederpartij, tenzij de Overeenkomst is gesloten met een Consument.

8.4. De Wederpartij is verplicht bij eerste aanbieding de producten in ontvangst te nemen respectievelijk af te halen. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt, heeft INDRAHORSE SAS het recht een termijn van ten minste acht dagen te stellen. Indien de Wederpartij ook binnen die nadere termijn niet afneemt, komen alle gevolgen daarvan voor rekening van de Wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in het bijzonder heeft INDRAHORSE SAS alsdan het recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door INDRAHORSE SAS geleverde producten blijven eigendom van INDRAHORSE SAS tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen INDRAHORSE SAS uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Wederpartij over, wanneer deze alle vorderingen van INDRAHORSE SAS ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties. 

10. Reclame

10.1. De Wederpartij heeft de verplichting het product direct bij aflevering te onderzoeken. De Wederpartij behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 

10.2. Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of tekortkomingen aan de verpakking en/of de betreffende producten dienen schriftelijk en gemotiveerd direct, althans binnen acht dagen na levering, te geschieden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen INDRAHORSE SAS ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt. 

10.3. Reclames ten aanzien van niet zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen schriftelijk en binnen acht dagen na ontdekking daarvan te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen INDRAHORSE SAS ter zake van die gebreken vervalt. Een Consument dient de niet zichtbare gebreken of tekortkomingen schriftelijk en binnen twee maanden na ontdekking daarvan te melden.

10.4. Reclames ten aanzien van facturen van INDRAHORSE SAS  dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen INDRAHORSE SAS ter zake daarvan vervalt.

10.5. Geringe afwijkingen in uitvoering, met name geringe kleurverschillen, of geringe materiaalfouten vormen nimmer grond voor reclame.

10.6. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Wederpartij van deze en andere leveringen niet op en geeft de Wederpartij evenmin recht op verrekening. 

 

11. Herroeping

11.1. Bij de Overeenkomst tot verkoop van producten op afstand heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende de Bedenktijd van dertig dagen. De Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. De Consument dient INDRAHORSE SAS voor het verstrijken van de Bedenktijd op de hoogte te brengen via een  ondubbelzinnige schriftelijke of elektronische verklaring waarin hij verklaart de Overeenkomst te herroepen.

11.2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan INDRAHORSE SAS binnen veertien dagen na het beroep op het herroepingsrecht retourneren, conform de door INDRAHORSE SAS verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

11.3.Bij de Overeenkomst tot levering van diensten die op afstand is overeengekomen, heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende  veertien dagen, ingaande op de dag na het tot stand komen van de Overeenkomst. De Consument zal bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zich richten naar de door INDRAHORSE SAS bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijk instructies.

11.4. Indien van in dit artikel bedoelde herroepingsrecht wordt gebruik gemaakt, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Consument. 

11.5. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal INDRAHORSE SAS dit bedrag uiterlijk binnen veertien dagen na de herroeping terugbetalen. 

11.6. Het herroepingsrecht kan door INDRAHORSE SAS worden uitgesloten indien zij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht betreft ten minste de producten:

a) die door INDRAHORSE SAS tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

12. Garantie

12.1. Voor zover niet anders overeengekomen staat INDRAHORSE SAS  in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten onder de navolgende voorwaarden:

a) de garantie geldt uitsluitend ten aanzien van die gebreken of tekortkomingen aan de geleverde producten, waarvan de Wederpartij bewijst dat zij uitsluitend of overwegend als direct gevolg van fouten in de door INDRAHORSE SAS  geleverde materialen of door gebrekkige afwerking van die materialen door INDRAHORSE SAS zijn veroorzaakt;

b) buiten de garantie vallen kleine onvolkomenheden en beschadigingen, zoals onder meer geringe kleurverschillen, die geen afbreuk doen aan de functionele eigenschappen van de geleverde en gemonteerde producten;

d) ieder recht op garantie vervalt in geval van normale slijtage, indien blijkt dat door derden aan de producten reparaties zijn verricht of indien de door INDRAHORSE SAS  gegeven voorschriften en richtlijnen voor onderhoud, gebruik, plaatsing, opslag etc. niet in acht zijn genomen;

e) het beweerdelijke niet nakomen van de garantieverplichting ontheft de Wederpartij niet van de verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere met INDRAHORSE SAS gesloten Overeenkomst mochten voortvloeien;

f) ieder recht op garantie vervalt indien de Wederpartij enige uit een met INDRAHORSE SAS gesloten Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt;

g) ieder recht op garantie vervalt indien aannemelijk is dat de gebreken zijn veroorzaakt door de wijze waarop de Wederpartij met het product is omgegaan.

12.2. De garantie van INDRAHORSE SAS omvat uitsluitend hetzij het herstel van de gebreken/tekortkomingen, hetzij de vervanging van de gebrekkige producten, hetzij de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en pro rata creditering, één en ander ter keuze van INDRAHORSE SAS. INDRAHORSE SAS heeft het recht om op een eerder door haar ter zake gemaakte keuze terug te komen. Ten aanzien van de omvang van de garantie geldt voorts het in artikel 13.4 bepaalde.

 

13. Aansprakelijkheid van INDRAHORSE SAS

13.1. INDRAHORSE SAS is niet verder aansprakelijk dan tot nakoming van haar (in artikel 12 omschreven) garantieverplichtingen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar zijde welke door de Wederpartij dient te worden bewezen. INDRAHORSE SAS is mitsdien op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met of veroorzaakt door van haar afkomstige producten en/of geleverde diensten, hoe deze schade ook is ontstaan en van welke aard zij ook is. 

13.2. INDRAHORSE SAS is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik van producten door de Wederpartij.

13.3. INDRAHORSE SAS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade.

13.4. Indien INDRAHORSE SAS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van INDRAHORSE SAS beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde producten en/of diensten. 

13.5. Het staat INDRAHORSE SAS vrij te bepalen of zij op grond van dit artikel de Wederpartij schadeloos stelt of tot vervanging van het geleverde overgaat.

13.6. De Wederpartij vrijwaart INDRAHORSE SAS voor alle aanspraken van derden hoe ook genaamd die verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst door INDRAHORSE SAS voor de Wederpartij.

13.7. Ingeval de aansprakelijkheid van INDRAHORSE SAS in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van INDRAHORSE SAS beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 

 

14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht is INDRAHORSE SAS gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat INDRAHORSE SAS deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is INDRAHORSE SAS bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinden van de Overeenkomst.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van  INDRAHORSE SAS onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, gebrek aan werkkrachten en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van INDRAHORSE SAS of van één van haar toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land. 

 

15. Opschorting en ontbinding

15.1. INDRAHORSE SAS  is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

a) indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met INDRAHORSE SAS gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;

b) indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens INDRAHORSE SAS te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van INDRAHORSE SAS binnen de daarbij gestelde termijn;

c) indien de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d) in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – (van het bedrijf) van de Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen.

15.2. In elk van de in artikel 15.1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van INDRAHORSE SAS  op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar.

 

16. Verval

16.1. Ieder vorderingsrecht jegens INDRAHORSE SAS en de door INDRAHORSE SAS bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, ook gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het afgeleverde product resp. de verrichte dienstverlening niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt in ieder geval één jaar na levering resp. dienstverlening. In geval van gebreken die bij de levering niet reeds te onderkennen waren geldt een termijn van één jaar, nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd. Ieder vorderingsrecht van een Consument jegens INDRAHORSE SAS vervalt door verloop van twee jaar nadat de Consument INDRAHORSE SAS daarvan in kennis heeft gesteld.

 

17. Intellectuele eigendom

17.1. INDRAHORSE SAS garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen INDRAHORSE SAS  en de Wederpartij is het Franse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

18.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in Pau- Frankrijk . INDRAHORSE SAS is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Wederpartij, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.